chemnovatic przewodnik bezpieczne użytkowanie substancji chemicznych

Bezpieczeństwo jest jednym z kluczowych elementów prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa działającego w branży nikotynowej i chemicznej. W celu optymalizacji procesów, minimalizacji ryzyka oraz zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa, w Chemnovatic przygotowaliśmy kompleksowy przewodnik: Bezpieczne Użytkowanie Substancji Chemicznych. Dzięki temu kompendium skutecznie zminimalizujesz ryzyka i zadbasz o bezpieczeństwo na każdym etapie procesów produkcyjnych.

Z tego przewodnika dowiesz się m.in.:

 • Jak przygotować się do pracy z substancjami chemicznymi
  • Podstawy prawne i rejestracja REACH
  • Niezbędne badania i ryzyko zawodowe
  • Odpowiedni sprzęt i zasady użytkowania
  • Odpowiednie pomieszczenia i środki ochrony indywidualnej
  • Wymagane szkolenia
 • Jak czytać oznakowania, piktogramy i certyfikaty
  • Czym są oznakowania i piktogramy
  • Jak czytać i interpretować oznakowania i piktogramy
  • Czym są certyfikaty, jak je odczytywać i dlaczego są tak istotne
 • Czym jest MSDS i jak czytać dokumentację
 • Jak dbać o pracowników i o bezpieczeństwo pracy w zakładzie produkcyjnym
 • Jak bezpiecznie korzystać z substancji chemicznych
 • Jak bezpiecznie transportować i przechowywać chemikalia
 • Jak zapobiegać przedostawaniu się substancji do środowiska

W produkcji chemicznej i nikotynowej zapewnienie bezpieczeństwa to priorytet zarówno dla zdrowia pracowników, jak i funkcjonowania przedsiębiorstwa i ochrony środowiska. Bezpieczna praktyka to nie tylko obowiązek prawny, ale również moralna odpowiedzialność. Wprowadzenie wysokich standardów jakości i wymogów bezpieczeństwa to pierwszy krok w budowie fundamentu skutecznej i etycznej produkcji.

Rozległa gama substancji chemicznych używanych w tych branżach niesie za sobą zarówno potencjał tworzenia innowacyjnych produktów, jak i ryzyko zagrożeń. Dlatego kluczowe jest właściwe zrozumienie i przestrzeganie norm bezpieczeństwa.

Nasz przewodnik jest nie tylko wprowadzeniem do zasad bezpiecznego obchodzenia się z chemikaliami, ale również kieruje uwagę na kluczowe procedury i wytyczne niezbędne do osiągnięcia najwyższych standardów bezpieczeństwa w procesach produkcyjnych.

To nie tylko zbiór wskazówek; to wyraźny krok w kierunku bezpieczniejszej i bardziej odpowiedzialnej produkcji chemicznej i nikotynowej.

Zachęcamy do zgłębienia tej istotnej tematyki razem z nami, aby wspólnie tworzyć środowisko pracy wolne od zagrożeń i bardziej odpowiedzialną przyszłość dla nas wszystkich.

1. Przygotowanie do pracy z substancjami chemicznymi

Przed wkroczeniem w obszar pracy z substancjami chemicznymi, kluczowe jest zrozumienie wytycznych, które zapewnią bezpieczeństwo oraz skuteczność w działaniu.

Oto kroki, które warto podjąć przed rozpoczęciem prac:

 • Zgłoszenie Działalności: Przed przystąpieniem do pracy z substancjami chemicznymi, konieczne jest zgłoszenie wykonywanej działalności odpowiednim organom, takim jak sanepid. W Polsce, jest to kluczowy krok, by móc działać w zgodzie z obowiązującymi przepisami. W Unii Europejskiej przepisy dotyczące zgłaszania wykonywanej działalności mogą się różnić w poszczególnych krajach członkowskich. UE ma skomplikowany system regulacji substancji chemicznych, w tym przepisy REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals).
 • Przepisy REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals): Regulują rejestrację, ocenę, autoryzację i ograniczanie substancji chemicznych. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność związaną z produkcją, importem, dystrybucją lub użytkowaniem substancji chemicznych w ilościach przekraczających pewne progi, mogą być zobowiązane do rejestracji tech substancji w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA). Rejestracja ta obejmuje dostarczenie szczegółowych informacji dotyczących właściwości, zastosowań i bezpieczeństwa substancji.
  Warto podkreślić, że przepisy te są bardzo złożone, a spełnienie wymogów REACH może różnić się w zależności od rodzaju substancji oraz ilości, w jakiej są używane. Dlatego przedsiębiorstwa działające w obszarze substancji chemicznych w UE powinny dokładnie zapoznać się z przepisami krajowymi i unijnymi dotyczącymi rejestracji i zgłaszania substancji chemicznych oraz współpracować z lokalnymi organami regulacyjnymi, takimi jak agencje ds. chemikaliów czy ministerstwa odpowiedzialne za ochronę środowiska czy zdrowia publicznego.
 • Ocena Ryzyka Zawodowego: Przed rozpoczęciem pracy z substancjami chemicznymi, zleć przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego. Taki proces można dokonać wewnątrz firmy poprzez zespół składający się z osoby odpowiedzialnej za BHP, pracodawcy, kierownictwa a w wybranych przypadkach pracowników z najbogatszym doświadczeniem. To pozwoli zidentyfikować potencjalne zagrożenia oraz określić najwyższe dopuszczalne stężenia substancji szkodliwych.
 • Sprawne Wyposażenie: Upewnij się, że masz dostęp do sprawnych maszyn, narzędzi i sprzętu. Regularna konserwacja i właściwa eksploatacja to kluczowe czynniki wpływające na bezpieczeństwo pracy.
 • Odpowiednie Pomieszczenia: Pracuj w pomieszczeniach spełniających wymogi prawa, takich jak minimalna wysokość 3,3 m i 2 m² wolnej przestrzeni, niezajętej przez urządzenia i meble czy wyposażenie, na każdego pracownika. Dodatkowo, zapewnij odpowiednią wentylację mechaniczną, aby minimalizować narażenie na szkodliwe substancje.
 • Pozwolenia i Zgody: Przed przystąpieniem do działalności, upewnij się, że posiadasz wszystkie wymagane prawem pozwolenia, na przykład na emisję czy odpady. Zadbaj także o prawidłowe zagospodarowanie odpadów po materiałach niebezpiecznych zgodnie z lokalnymi przepisami.
 • Środki Ochrony Indywidualnej: Zapewnij i używaj niezbędnych środków ochrony indywidualnej (ŚOI), takich jak kombinezony, rękawice, okulary czy maski. Każdy etap pracy z substancjami chemicznymi (od produkcji, przez rozlew i przechowywanie po transport) wymaga innych środków ochrony. Przestrzegaj wytycznych, ponieważ bezpieczeństwo Twoje i Twoich pracowników stoi na pierwszym miejscu. Więcej o ŚOI znajdziesz w sekcji nr 4.
 • Porządek i Ergonomia: Utrzymuj porządek na stanowisku pracy, aby minimalizować ryzyko niepotrzebnych wypadków. Dodatkowo, stwórz ergonomiczne stanowisko, które pozwoli na efektywną i bezpieczną pracę.
 • Przeszkolenie Pracowników: Niezwykle ważne jest przeszkolenie załogi w zakresie stosowania substancji chemicznych oraz zasad bezpieczeństwa. Zapewnij im wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń i właściwych praktyk. Więcej informacji znajdziesz w segmencie nr 4.

Pamiętaj, że przestrzeganie wytycznych to klucz do tworzenia bezpiecznego i efektywnego środowiska pracy w obszarze pracy z substancjami chemicznymi. Odpowiedzialne działanie zapewni nie tylko bezpieczeństwo, ale także będzie miało pozytywny wpływ na wyniki pracy.

2. Jak czytać oznakowania, piktogramy i certyfikaty?

Oznakowania i piktogramy to graficzne symbole, które dostarczają istotnych informacji na temat właściwości chemicznych oraz potencjalnych zagrożeń.

Warto pamiętać, że każda substancja chemiczna przeznaczona do profesjonalnego użytku powinna być odpowiednio oznakowana. Brak odpowiednich oznaczeń może świadczyć o tym, że dostawca nie spełnił określonych wymogów bezpieczeństwa.

W branży nikotynowej i chemicznej, zrozumienie tych oznakowań jest niezbędne, aby minimalizować ryzyko i wdrażać odpowiednie środki bezpieczeństwa. Oznakowania chemiczne są powszechne i globalnie identyczne. Oznacza to, że niezależnie, z jakiego kraju zamawiasz produkt lub surowiec, używane znaki i symbole mają to samo znaczenie.

Oznakowania zawierają:

 • informacje dotyczące nazwy substancji chemicznej,
 • klasyfikację substancji chemicznej,
 • właściwości fizykochemiczne zagrożeń, które mogą występować podczas kontaktu z daną substancją.

Z kolei piktogramy:

 • są graficznymi symbolami, które pozwalają na szybkie rozpoznanie potencjalnych zagrożeń
 • ostrzegają przed niebezpieczeństwami związanymi z daną substancją.

Istnieją dwa główne standardy klasyfikacji piktogramów: System Globalnie Ujednolicony (GHS) oraz norma ISO 7010.

GHS skupia się na identyfikacji zagrożeń związanych z substancjami chemicznymi, korzystając z różnych piktogramów, takich jak toksyczność, łatwopalność czy wybuchowość.

piktogramy indentyfikacja zagrożeń substancji chemicznych

Norma ISO 7010 obejmuje piktogramy używane w różnych obszarach, w tym znaki ewakuacyjne, ostrzegawcze, zakazu i nakazu, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa i zrozumienia w miejscach pracy, budynkach oraz innych środowiskach.

iso7010 znaki ostrzegawcze

Wszystkie oznakowania i piktogramy są niezwykle istotne dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania i przechowywania poszczególnych substancji chemicznych. Osoby, które z nimi pracują powinny być świadome potencjalnych zagrożeń i stosować odpowiednie środki ostrożności, które zminimalizują ryzyko niebezpiecznych sytuacji.

Poniżej przedstawiamy krok po kroku, jak skutecznie czytać i interpretować te informacje:

Krok 1: Przeczytaj etykietę produktu

Na opakowaniu substancji chemicznej lub nikotyny znajdziesz etykietę z kluczowymi informacjami dotyczącymi produktu. Zwróć uwagę na nazwę substancji, jej stężenie, ostrzeżenia i zalecenia producenta lub dystrybutora dotyczące bezpiecznego użytkowania.

Krok 2: Zrozumienie piktogramów

Piktogramy to graficzne symbole informujące o zagrożeniach związanych z substancją chemiczną. Przed rozpoczęciem użytkowania, zapoznaj się z ich znaczeniem, aby świadomie zidentyfikować ewentualne ryzyko. Najważniejsze piktogramy w branży chemicznej wraz z objaśnieniem znaczeń znajdziesz m.in. w naszym artykule.

Krok 3: Zweryfikuj certyfikaty

Upewnij się, że produkt posiada niezbędną dokumentację i certyfikaty, np. GMP (Good Manufacturing Practice) który jest świadectwem tego, że produkt został wyprodukowany zgodnie z najlepszymi praktykami produkcyjnymi. Weryfikacja dokumentów i certyfikatów pozwala na potwierdzenie zgodności produktu z odpowiednimi standardami i normami.

Krok 4: Zapoznaj się z Kartą Charakterystyki Substancji Chemicznej (MSDS)

Karta Charektyrystyki, czyli Material Safety Data Sheet (MSDS) to dokument zawierający szczegółowe informacje na temat substancji chemicznej, w tym jej właściwości fizyczne i chemiczne, sposoby bezpiecznego użytkowania, ewentualne zagrożenia dla zdrowia i środowiska, a także procedury postępowania w przypadku narażenia na substancję.

Krok 5: Bądź świadomy ograniczeń i zaleceń

Zapoznaj się z ograniczeniami dotyczącymi używania danej substancji chemicznej, zwłaszcza jeśli jesteś odpowiedzialny za produkcję lub jej przechowywanie. Zwróć uwagę na zalecenia dotyczące bezpiecznego transportu i przechowywania substancji.

Jeżeli zamierzasz tworzyć własne mieszaniny, koniecznie upewnij się, że przestrzegasz zaleceń dotyczących proporcji i właściwego łączenia substancji chemicznych. Twoje umiejętności i wiedza mają ogromny wpływ na jakość i bezpieczeństwo końcowego produktu.

Krok 6: Skonsultuj się z ekspertami

W razie wątpliwości lub pytań, skonsultuj się ze specjalistą w dziedzinie BHP lub zarządzania substancjami chemicznymi. Możesz także kontaktować się z producentem lub dystrybutorem, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Pamiętaj, że umiejętne czytanie i interpretowanie oznakowań i piktogramów jest kluczowym elementem zapewnienia bezpiecznego korzystania z substancji chemicznych, a także dla przestrzegania odpowiednich przepisów i norm regulacyjnych.

Prócz znajomości i umiejętności odczytywania piktogramów i oznakowań, istotne jest także zaznajomienie się z certyfikatami. Certyfikaty są niezwykle ważnymi dokumentami w branży chemicznej i nikotynowej, ponieważ potwierdzają zgodność produktów z określonymi standardami, normami i przepisami. Wartościowe certyfikaty są nie tylko wymagane przez odpowiednie organy regulacyjne, ale także stanowią dodatkowy atut dla firm, które chcą zapewnić swoim klientom najwyższą jakość i bezpieczeństwo.

W branży chemicznej oraz nikotynowej wyróżniamy kilka kluczowych certyfikatów:

 • Certyfikat zgodności GMP (Good Manufacturing Practice) – to certyfikat potwierdzający, że firma przestrzega dobrej praktyki wytwarzania, co zapewnia wysoką jakość produktów i bezpieczeństwo dla konsumentów.
 • Certyfikat jakości ISO 9001 – to certyfikat potwierdzający, że firma posiada system zarządzania jakością, co przyczynia się do ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych i zwiększenia zaufania klientów.
 • Certyfikat HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) – to certyfikat potwierdzający, że firma ma zidentyfikowane zagrożenia związane z produkcją i kontroluje kluczowe punkty w procesie produkcyjnym, aby minimalizować ryzyko wystąpienia niebezpiecznych sytuacji.
 • Certyfikat zgodności RoHS (Restriction of Hazardous Substances) – to certyfikat potwierdzający, że produkty spełniają ograniczenia dotyczące używania niebezpiecznych substancji chemicznych, co jest szczególnie istotne dla firm w branży elektronicznej ale także nikotynowej, przy produktach takich jak kartridże.
 • Certyfikat CE (Conformité Européenne) to oznaczenie, które potwierdza zgodność produktu z europejskimi standardami bezpieczeństwa i jakości. Wskazuje, że produkt spełnia odpowiednie wymagania dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, które zostały określone przez odpowiednie dyrektywy i regulacje europejskie. Proces uzyskania certyfikatu CE wymaga przeprowadzenia odpowiednich testów, oceny zgodności oraz spełnienia określonych norm i wymagań.

Certyfikaty wymagane w branży chemicznej i nikotynowej są kluczowe dla zapewnienia zgodności z przepisami i normami, ale warto również inwestować w certyfikaty jakości, które podnoszą wiarygodność firmy i budują zaufanie klientów. Certyfikaty stanowią potwierdzenie, że firma działa zgodnie z wysokimi standardami, dbając o jakość, bezpieczeństwo i odpowiedzialność w swoich działaniach.

Więcej o naszych standardach jakości dowiesz się tutaj.

3. Czym jest MSDS i jak czytać dokumentację?

MSDS (Material Safety Data Sheet), czyli Karta Charakterystyki Substancji Chemicznej, to dokument zawierający szczegółowe informacje dotyczące danej substancji chemicznej.

Jest to ważne źródło informacji o właściwościach fizycznych, chemicznych, toksyczności, sposobie postępowania w przypadku narażenia na kontakt z substancją oraz środkach ostrożności, które należy podjąć podczas korzystania z danego produktu.

W przypadku substancji chemicznych, MSDS ma szczególne znaczenie, ponieważ zawiera istotne informacje na temat składników wykorzystywanych do produkcji, co może przyczynić się do minimalizacji potencjalnych zagrożeń wynikających z ich stosowania.

Na co zwrócić uwagę podczas czytania MSDS:

 • Skład chemiczny i identyfikacja substancji: Poznanie składu chemicznego pozwala na rozpoznanie zawartości substancji w danym produkcie chemicznym oraz na wykrycie ewentualnych obecności niebezpiecznych substancji. Pomoże to upewnić się, że przy tworzeniu nowych mieszanin surowce są ze sobą zgodne i ich wejście w reakcje nie wywoła niezamierzonych sutków.
 • Właściwości fizyczne i chemiczne: Wiedza na temat właściwości fizycznych, jak temperatura wrzenia czy pH, pozwala na odpowiednie przechowywanie i obchodzenie się z substancją i całym produktem.
 • Zagrożenia dla zdrowia i środowiska: MSDS informuje o ewentualnych zagrożeniach, takich jak toksyczność czy działanie drażniące substancji, co jest istotne z dla BHP i ochrony zdrowia pracowników.
 • Środki ostrożności: Dokumentacja zawiera instrukcje dotyczące postępowania w przypadku narażenia na substancję, co pozwala odpowiednio zareagować w sytuacjach awaryjnych.
 • Postępowanie z odpadami: Informacje o utylizacji i postępowaniu z odpadami pozwalają na odpowiednie usuwanie i recykling, co ma pozytywny wpływ na środowisko.

Warto pamiętać, że MSDS powinna być dostępna dla wszystkich pracowników i użytkowników substancji chemicznych, aby umożliwić im odpowiednie i bezpieczne korzystanie z produktów.

Wszystkie pliki MSDS dotyczące produktów w Chemnovatic znajdziesz tutaj.

Przestrzeganie zaleceń i środków ostrożności zawartych w MSDS pomaga w minimalizacji ryzyka i zapewnieniu bezpiecznego otoczenia pracy. W Chemnovatic, dbamy o to, aby wszyscy pracownicy mieli dostęp do odpowiedniej i stale aktualizowanej dokumentacji oraz byli świadomi konieczności przestrzegania standardów bezpieczeństwa w naszej codziennej działalności.bezpieczne korzystanie z substancji chemicznych

4. Jak bezpiecznie korzystać z substancji chemicznych?

Bezpieczne korzystanie z substancji chemicznych jest kluczowym elementem zapewnienia ochrony zdrowia pracowników oraz minimalizacji ryzyka wystąpienia potencjalnych wypadków czy awarii. Oto kilka ważnych wskazówek dotyczących bezpiecznego obchodzenia się z substancjami chemicznymi:

Zapewnienie niezbędnego sprzętu ochronnego

Apteczka pierwszej pomocy, sprzęt do płukania oczu i prysznic bezpieczeństwa (jeśli wymagane) oraz odpowiedni sprzęt gaśniczy dostosowany do rodzaju zagrożenia to podstawa. Ważne jest oznakowanie i dostępność tego sprzętu, a także regularne szkolenia pracowników w jego obsłudze, aby skutecznie reagować na ewentualne awarie i zagrożenia.

Szkolenie pracowników

Szkolenie pracowników z zakresu bezpiecznego korzystania z substancji chemicznych jest niezbędnym elementem troski o ich zdrowie oraz zapewnienia odpowiedniej wiedzy na temat postępowania z chemikaliami. Regularne szkolenia pozwolą pracownikom na aktualizację wiedzy i rozumienie najnowszych standardów bezpieczeństwa.

Przeszkolenie pracowników powinno obejmować rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń związanych z substancjami i preparatami szkodliwymi dla zdrowia i bezpieczeństwa. W tym celu należy zwrócić uwagę na oznakowanie, które bazuje na Dyrektywie CLP (Classification, Labeling, and Packaging), stanowiącej podstawę prawnej dla identyfikacji i klasyfikacji substancji chemicznych. Zapoznanie z oznakowaniem umożliwi pracownikom błyskawiczne zrozumienie charakteru substancji oraz jej potencjalnych zagrożeń.

Stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej

Pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice, okulary ochronne, maski czy kombinezony, które zapewnią ochronę przed bezpośrednim kontaktem z substancjami chemicznymi. Kluczowe jest również wyjaśnienie, że informacje na temat stosowania ŚOI zawarte są w dokumentacji systemowej BHP, która pełni rolę przewodnika i instrukcji dla pracowników. To właśnie tam można znaleźć wskazówki, kiedy używać określonego rodzaju rękawic czy kombinezonów, aby zapewnić najwyższy poziom ochrony w zależności od charakterystyki substancji i przewidywanych działań.

Podczas różnych etapów kontaktu z substancjami chemicznymi istotne jest stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej w celu minimalizacji potencjalnych zagrożeń:

 • Transport i magazynowanie (ryzyko uszkodzenia pojemników mechaniczne): W tym przypadku zaleca się używanie odpowiedniego ubrania roboczego oraz rękawic
 • Przygotowanie mieszanin (podgrzewanie – ryzyko gorąca oraz zachlapanie): Podczas tego etapu zastosowanie kombinezonu, szczelnych okularów, czepka lub kaptura oraz maski P3 z pochłaniaczami ABEK jest niezbędne. Dodatkowo, odpowiednie obuwie ochronne jest konieczne.
 • Konfekcja: W celu ochrony zaleca się noszenie okularów ochronnych, fartucha lub ubrania ochronnego, obuwia ochronnego oraz rękawic klasy A zgodnych z normą EN 373.
 • Etykietowanie: W trakcie etapu etykietowania, ważne jest korzystanie z okularów ochronnych, fartucha/ubrania ochronnego oraz obuwia ochronnego. Również tutaj rękawice klasy A zgodne z normą EN 373 są istotne.
 • Pakowanie produktów gotowych: Odpowiednie ubranie robocze oraz rękawice są niezbędne podczas pakowania produktów gotowych.

Wprowadzenie i stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej podczas tych kluczowych etapów zapewnia bezpieczeństwo pracowników i minimalizuje ryzyko związane z manipulacją substancjami chemicznymi.

Instrukcje BHP

Przeszkolenie pracowników powinno obejmować omówienie i zrozumienie instrukcji BHP. Te dokumenty stanowią kluczowe wytyczne dotyczące postępowania przed rozpoczęciem pracy, w trakcie jej wykonywania, a także w sytuacjach awaryjnych. Pracownicy powinni być świadomi, jak reagować w różnych sytuacjach i jak minimalizować ryzyko narażenia na substancje szkodliwe.

Zapoznanie się z dokumentacją

Przed rozpoczęciem pracy z jakąkolwiek substancją chemiczną, konieczne jest dokładne zapoznanie się z MSDS oraz innymi dokumentami zawierającymi informacje na temat danej substancji. Zrozumienie właściwości chemicznych i zagrożeń pozwoli na zmniejszenie ryzyka, podjęcie odpowiednich środków ostrożności i wprowadzenia procedur zapewniających bezpieczeństwo.

Przechowywanie substancji w odpowiednich warunkach

Substancje chemiczne powinny być przechowywane w odpowiednio oznakowanych pojemnikach. Przechowywanie powinno odbywać się w określonych warunkach, czyli w miejscach o odpowiedniej temperaturze i wilgotności, z dala od innych substancji, które mogą być ze sobą reaktywne. Wskazane jest także umieszczenie na etykiecie informacji takich jak nazwa substancji, numer CAS, data produkcji i ważności oraz zagrożenia. Dzięki tym danym pracownicy mogą szybko i precyzyjnie zidentyfikować zawartość pojemnika.

Co więcej, substancje powinny być przechowywane w sposób zgodny z ich charakterystyką i zagrożeniem. Na przykład, substancje łatwopalne powinny być oddzielone od materiałów utleniających, a substancje toksyczne od substancji spożywczych. Idąc o krok dalej, w magazynie lub na półkach substancje powinny być odpowiednio rozdzielone i posegregowane. Zapewnienie oddzielenia substancji niebezpiecznych od tych nieszkodliwych pozwala uniknąć niezamierzonych reakcji czy zanieczyszczeń.

Odpowiednie korzystanie z urządzeń i sprzętu

Przed rozpoczęciem pracy z substancjami chemicznymi, pracownicy powinni być odpowiednio przeszkoleni w zakresie obsługi i użytkowania urządzeń oraz sprzętu chemicznego.

Unikanie niebezpiecznego kontaktu

Pracownicy powinni być szkoleni w unikaniu przypadkowego narażenia na substancje chemiczne, takie jak wdychanie oparów czy połknięcie. W miejscu pracy z substancjami chemicznymi nie wolno spożywać żadnych posiłków ani płynów. Należy często myć i dezynfekować ręce. W razie wystąpienia wypadku, odpowiednie procedury bezpieczeństwa powinny być natychmiast wdrożone.

Utylizacja i recykling

Niepotrzebne lub niewykorzystane surowce chemiczne powinny być odpowiednio utylizowane zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. W Polsce obowiązuje ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21), która określa zasady gospodarki odpadami. W Unii Europejskiej obowiązuje zaś Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów i uchylająca pewne dyrektywy (Dz.U.UE. L 312 z 22.11.2008), która stanowi ogólną ramę prawodawstwa unijnego dotyczącego odpadów. Recykling należy wspierać i promować, gdzie jest to możliwe, aby zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko.

Wprowadzenie odpowiednich praktyk i procedur bezpieczeństwa jest kluczowe w zapewnieniu bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z substancji chemicznych w naszym zakładzie produkcyjnym.

W Chemnovatic dbamy o to, aby wszyscy pracownicy byli odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni w odpowiednie środki ochrony, co pozwala nam minimalizować ryzyko wystąpienia potencjalnych zagrożeń związanych z naszą działalnością.

5. Jak dbać o pracowników i o sposób pracy w zakładzie produkcyjnym?

Bezpieczeństwo i dobrostan pracowników są priorytetem w każdym zakładzie produkcyjnym. Oto kilka kluczowych kwestii, które bierzemy pod uwagę, aby zadbać o pracowników i zapewnić odpowiednie warunki pracy:

Szkolenia BHP

Pracownicy powinni być regularnie szkoleni z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia te powinny obejmować zasady obchodzenia się z substancjami chemicznymi, korzystania z odpowiednich środków ochrony osobistej, obsługi sprzętu oraz postępowania w przypadku awarii czy wypadku.

Monitorowanie warunków pracy

Zapewnienie odpowiednich warunków pracy, takich jak właściwa temperatura, wilgotność i oświetlenie, ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i komfortu pracowników. Regularne monitorowanie tych parametrów pozwala na wczesne wykrycie potencjalnych problemów i odpowiednią reakcję na nie.

Ergonomia stanowisk pracy

Projektowanie stanowisk pracy zgodnie z zasadami ergonomii pomaga zapobiegać urazom i chorobom zawodowym. Odpowiednio dostosowane meble, narzędzia i sprzęt pozwalają pracownikom pracować w wygodny i bezpieczny sposób.

Kontrola ekspozycji na szkodliwe substancje

Pracowników narażonych na kontakt z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi należy regularnie monitorować pod kątem ekspozycji. Przyjęcie odpowiednich procedur i zasad postępowania (np. zastosowanie systemów wentylacji i zabezpieczeń, edukacja i szkolenia pracowników, środki ochrony osobistej, monitorowanie stanu zdrowia pracowników) pozwala na ograniczenie zagrożenia dla zdrowia.

W określonych sytuacjach należy także zlecić akredytowanemu laboratorium przeprowadzenie badań NDS (Narażenia na Działanie Substancji – pozwalają one określić poziomy narażenia pracowników na dane substancje i porównać je z dopuszczalnymi wartościami ekspozycji zawodowej) oraz NDN (Narażenia na Działanie Niebezpiecznych Czynników – oprócz tego obejmują ocenę warunków środowiskowych pracy i mogą prowadzić do wprowadzenia zmian w organizacji pracy, dostosowania sprzętu lub zastosowania odpowiednich środków ochrony).

Na podstawie tych badań, pracodawcy mogą podejmować konkretne działania w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz minimalizacji zagrożeń.

Przestrzeganie procedur awaryjnych

Zakład produkcyjny powinien mieć opracowane procedury awaryjne na wypadek sytuacji nagłych. Pracownicy powinni być regularnie szkoleni w zakresie tych procedur, aby wiedzieć, jak działać w przypadku awarii.

Komunikacja i wsparcie

Ważne jest, aby utrzymywać otwartą komunikację z pracownikami i zachęcać ich do zgłaszania wszelkich obaw czy uwag dotyczących bezpieczeństwa i warunków pracy. Zapewnienie wsparcia i reagowanie na potrzeby pracowników buduje zaangażowanie i zaufanie w firmie.

Kultura bezpieczeństwa

Wprowadzenie kultury bezpieczeństwa, która promuje odpowiedzialne zachowanie i dbałość o zdrowie pracowników, jest kluczowym elementem zapewnienia bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy.

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortowych warunków pracy przyczyniają się do poprawy wydajności, redukcji ryzyka wypadków oraz budowania zaangażowanej i zmotywowanej załogi. Przestrzeganie procedur BHP oraz dbanie o dobrostan pracowników pozwala na osiągnięcie trwałego sukcesu firmy i tworzenie pozytywnego wizerunku na rynku.

bezpieczny transport i przechowywanie chemikaliów

6. Bezpieczny transport i przechowywanie chemikaliów

W zakładzie produkcyjnym bezpieczny transport i przechowywanie chemikaliów odgrywają kluczową rolę w minimalizacji ryzyka wystąpienia awarii, wypadków czy ekspozycji pracowników na niebezpieczne substancje. Oto kilka ważnych aspektów dotyczących bezpiecznego transportu i przechowywania chemikaliów:

Etykiety i oznakowania

Przed rozpoczęciem transportu lub przechowywania substancji chemicznych, konieczne jest dokładne oznakowanie pojemników zgodnie z obowiązującymi przepisami. Etykiety powinny zawierać informacje o nazwie substancji, jej właściwościach i zagrożeniach oraz środkach ostrożności.

Specjalistyczne pojemniki

Substancje chemiczne powinny być przechowywane w specjalnie przystosowanych pojemnikach, które są odporne na reakcje chemiczne i zapobiegają wyciekom. Takimi pojemnikami będą wszystkie oznaczone według standardu UN, który obejmuje etykiety, piktogramy i kody dotyczące zagrożeń związanych z różnymi rodzajami substancji chemicznych i materiałów niebezpiecznych.

Standard UN ma na celu dostarczenie jednolitych informacji o niebezpieczeństwach, aby ułatwić bezpieczny transport, przechowywanie i użytkowanie tych materiałów na całym świecie. Oznakowanie zgodne z tym standardem pomaga pracownikom, przewoźnikom i innym osobom identyfikować i odpowiednio reagować na zagrożenia związane z substancjami niebezpiecznymi.

Odpowiednie warunki przechowywania

Przechowywanie chemikaliów powinno odbywać się w odpowiednich warunkach, takich jak odpowiednia temperatura, wilgotność i wentylacja. Wszelkie substancje, które wymagają przechowywania w specjalnych warunkach, powinny być przechowywane zgodnie z tymi wytycznymi i standardami.

Oddzielne przechowywanie

Substancje chemiczne powinny być przechowywane oddzielnie od innych substancji, które mogą być ze sobą reaktywne. Unikanie nawet przypadkowego kontaktu różnych substancji zmniejsza ryzyko wystąpienia niekontrolowanej reakcji chemicznej.

Szkolenie personelu

Pracownicy odpowiedzialni za transport i przechowywanie chemikaliów powinni być odpowiednio przeszkoleni w zakresie zasad bezpieczeństwa oraz procedur transportu i przechowywania.

Dostęp tylko dla uprawnionych

Dostęp do przechowywanych substancji chemicznych powinien być ograniczony tylko do uprawnionego i odpowiednio przeszkolonego personelu. Pomoże to zmniejszyć ryzyko wypadków, narażenia na ekspozycję, a także potencjalnych kradzieży.

Procedury awaryjne

Zakład produkcyjny powinien mieć opracowane procedury awaryjne w przypadku wycieku, pożaru czy innych niebezpiecznych sytuacji. Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie postępowania w takich sytuacjach.

Transport zgodny z przepisami

W przypadku transportu substancji chemicznych poza zakładem produkcyjnym, należy zastosować się do obowiązujących przepisów i wymogów dotyczących transportu niebezpiecznych materiałów. Dla przewozów lądowych w Europie ważna jest umowa ADR (Europejska Umowa dotycząca Międzynarodowego Przewozu Towarów Niebezpiecznych Drogą Lądową), która określa standardy opakowań, oznakowania i dokumentacji. Natomiast w przypadku transportu lotniczego, międzynarodowe regulacje IATA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego) nakładają konkretne wymogi na przewoźników, aby zagwarantować bezpieczeństwo podczas transportu drogą powietrzną.

Wszelkie przepisy i wytyczne mają na celu minimalizację ryzyka i ochronę osób, środowiska oraz mienia podczas przemieszczania się tych substancji.

Zapewnienie bezpiecznego transportu i przechowywania chemikaliów to kluczowy element w ochronie zdrowia i środowiska. Przestrzeganie procedur i zasad bezpieczeństwa pomaga minimalizować ryzyko wystąpienia potencjalnych zagrożeń związanych z transportem i przechowywaniem substancji chemicznych.

W Chemnovatic dbamy o przestrzeganie najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa transportu i przechowywania, co pozwala nam efektywnie działać, minimalizując ryzyko i zapewniając ochronę naszym pracownikom oraz otoczeniu.

7. Jak zapobiegać przedostawaniu się substancji do środowiska?

Troska o środowisko naturalne jest jednym z głównych priorytetów w działalności firmy Chemnovatic. Zapobieganie przedostawaniu się substancji chemicznych do środowiska to jeden z kluczowych elementów naszej strategii ESG oraz odpowiedzialności społecznej.

Oto kilka ważnych zasad i praktyk, które należy stosować w celu minimalizacji negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko:

Monitorowanie i ograniczanie emisji szkodliwych substancji

Stałe monitorowanie procesów produkcyjnych pomaga zidentyfikować najgroźniejsze źródła emisji oraz miejsca przedostawania się substancji chemicznych do atmosfery, wody i gleby. Dzięki temu można zastosować nowoczesne technologie i rozwiązania, które znacząco zmniejszą ilości emitowanych substancji.

Recykling i utylizacja

Wszelkie odpady i pozostałości z procesów produkcyjnych podlegają odpowiedniej segregacji, recyklingowi lub bezpiecznej utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Głównym celem jest zmniejszenie ilości generowanych odpadów i maksymalne wykorzystanie dostępnych zasobów.

Odpowiedzialne praktyki magazynowania

Przechowując substancje chemiczne, należy przestrzegać odpowiednich norm magazynowania. Odpowiednie zasady magazynowania to m.in. separacja i segregacja substancji w celu uniknięcia niekontrolowanych reakcji między nimi, prawidłowe etykietowanie, odpowiednie pojemniki odporne na reakcje chemiczne i wycieki oraz odpowiednie warunki magazynowania (właściwa temperatura i wilgotność). Dużą role odgrywa także zapobieganie przedostawania się substancji chemicznych do środowiska w wyniku wycieków czy niekontrolowanych reakcji.

Edukacja pracowników

Należy regularnie przekazywać pracownikom informacje dotyczące odpowiedzialnego postępowania z substancjami chemicznymi oraz dbania o środowisko. Organizowanie i zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w programach szkoleniowych oraz inicjatywach ekologicznych jest bardzo ważnym czynnikiem wspierającym ochronę środowiska.

Współpraca z lokalną społecznością

Nawiązywanie dialogu z lokalną społecznością ma istotne znaczenie, aby zrozumieć ich potrzeby i obawy związane z działalnością firmy. Konstruktywna współpraca obejmować może wspólne inicjatywy ekologiczne, społeczne i kulturalne czy partnerstwo z lokalnymi przedsiębiorcami.

Jako Chemnovatic m.in. bierzemy czynny udział w Radzie Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina, w ramach której powstają projekty na rzecz lokalnej gospodarki.

Ciągłe udoskonalanie funkcjonowania firmy

Ważnym elementem staje się analiza procesów i praktyk, by stale dążyć do ich doskonalenia pod kątem ochrony środowiska. W przypadku potencjalnych zagrożeń należy działać proaktywnie (edukacja i szkolenia, audyty bezpieczeństwa), a także prewencyjne i reaktywne (szybka reakcja np. na wyciek substancji powinna wynikać z przyjętych wcześniej procedur). Jednocześnie konieczne jest stały monitoring bieżącej sytuacji i wyciąganie praktycznych wniosków na przyszłość, dzięki którym możliwe będzie uniknięcie podobnych sytuacji.

Zapobieganie przedostawaniu się substancji chemicznych do środowiska to nie tylko obowiązek firmy, ale także wyraz troski o przyszłe pokolenia i stan planety.

W Chemnovatic podejmujemy wszelkie możliwe środki, aby nasza działalność była zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju. Minimalizujemy wpływ na środowisko naturalne i działamy z pełną odpowiedzialnością społeczną:

 • zapewniamy zgodność z regulacjami i standardami ESG,
 • dążymy do skutecznego wdrażania standardów odpowiedzialnego biznesu w łańcuchu dostaw,
 • podnosimy świadomość klientów w zakresie jakości produktów,
 • ograniczamy negatywny wpływ na środowisko,
 • zwiększamy bezpieczeństwo pracy,
 • tworzymy zespół wykwalifikowanych, odpowiedzialnych i ambitnych, pracowników, których będziemy mogli wspierać w ich rozwoju.

Bezpieczne użytkowanie substancji chemicznych: podsumowanie

W przewodniku “Chemnovatic Guide – Bezpieczne użytkowanie substancji chemicznych” omówiliśmy kluczowe aspekty związane z bezpieczeństwem, odpowiedzialnością i zrównoważonym rozwojem w branży nikotynowej i produkcji e-liquidów.

Naszym celem jest zagwarantowanie, że wszyscy pracownicy, partnerzy biznesowi i interesariusze związani z firmą mają dostęp do istotnych informacji i wytycznych dotyczących bezpiecznego korzystania z chemikaliów i nikotyny.

Podjęliśmy w nim kluczowe aspekty, takie jak odczytywanie oznakowań, piktogramów, certyfikatów i MSDS, a także bezpieczne użytkowanie substancji chemicznych i nikotyny. Wprowadzenie odpowiednich szkoleń dla pracowników, przestrzeganie procedur BHP oraz właściwe przechowywanie i transport chemikaliów są niezwykle istotne dla minimalizacji ryzyka i zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa w każdym zakładzie produkcyjnym.

W ramach własnej działalności dążymy do ciągłego doskonalenia procesów i procedur, jednocześnie wspierając odpowiedzialność i innowacyjność. Wierzymy, że wspólne zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju przyczynia się do budowania zaufania, lojalności klientów oraz partnerów, a także ma pozytywny wpływ na nasze otoczenie.

Zachęcamy wszystkich do przestrzegania wytycznych zawartych w “Chemnovatic Guide – safe usage of chemicals”, by wspólnie zadbać o bezpieczeństwo w miejscu pracy, a w rezultacie przyczynić się do tworzenia lepszego i bardziej zrównoważonego świata, także dla przyszłych pokoleń.