Prawo do anulowania

Zawieszenie, rozwiązanie i anulowanie umowy

1. Chemnovatic ma prawo rozwiązać umowę listem poleconym ze skutkiem natychmiastowym, zatrzymać Towary w transporcie i zawiesić wszelkie (dalsze) dostawy, jeżeli:

  • Kupujący jest i pozostaje w zwłoce w wykonaniu (w czasie) jednego lub kilku swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy;
    • z uwagi na okoliczności, na które Chemnovatic zwróciła uwagę Chemnovatic po zawarciu umowy, Chemnovatic ma uzasadnioną obawę, że Kupujący nie wywiąże się ze swoich zobowiązań;
    • jeśli Kupujący jest w stanie upadłości, prosi o przedłużenie terminu płatności, jest rozwiązany lub dąży do zawarcia ugody lub ugody ze swoimi wierzycielami;
    • z powodu opóźnienia spowodowanego przez Kupującego, Chemnovatic nie może już być zobowiązany do wypełnienia umowy na pierwotnie uzgodnionych warunkach.

Dzieje się tak niezależnie od praw firmy Chemnovatic do dochodzenia odszkodowania.

2.  W przypadku rozwiązania umowy, wierzytelności Chemnovatic stają się wymagalne. Jeśli Chemnovatic zawiesi swoje zobowiązanie do wypełniania swoich zobowiązań wynikających z umowy, zachowa swoje prawa wynikające z przepisów prawa i umowy.

3.  Jeśli Chemnovatic zawiesi lub rozwiąże umowę, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i koszty, które z tego wynikają.

4.  Jeśli rozwiązanie leży po stronie Kupującego, Chemnovatic ma prawo domagać się odszkodowania za szkody, w tym koszty poniesione w ten sposób bezpośrednio i pośrednio.

5.  Jeśli Kupujący nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy i nie usprawiedliwi swojego niewywiązania się z umowy, Chemnovatic ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i bez obowiązku zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub odszkodowania, natomiast z drugiej strony Kupujący, ze względu na swoje przewinienie, jest zobowiązany do zadośćuczynienia Chemnovatic.

6.  W przypadku rozwiązania umowy przez Chemnovatic, Chemnovatic, w porozumieniu z Kupującym, ustali, że zobowiązania wobec osób trzecich zostaną spełnione poprzez ich przeniesienie, chyba że za rozwiązanie odpowiada Kupujący. Jeżeli przekazanie pracy wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów przez Chemnovatic, koszty te zostaną w całości poniesione przez Kupującego. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty tych kosztów w określonym terminie, chyba że Chemnovatic postanowi inaczej.

7.  W przypadku całkowitego lub częściowego anulowania złożonego zamówienia przez Kupującego, zamówiony lub przygotowany Towar zostanie w całości obciążony przez Kupującego. Faktura zostanie powiększona o ewentualne koszty dostawy i dostawy oraz o koszt zarezerwowanego czasu pracy na wykonanie umowy.

8.  Kupujący może zaprzestać realizacji zamówienia o charakterze cyklicznym, tj. zamówienia obejmującego powtarzające się zamówienia częściowe, poprzez uprzednie zawiadomienie o odstąpieniu, o którym mowa poniżej. Zawiadomienie o anulowaniu musi zostać doręczone listem poleconym. W przypadku niedotrzymania terminów Kupujący zrekompensuje Chemnovatic wszelkie poniesione szkody i utracone korzyści w okresie niedotrzymania terminu. Okres wypowiedzenia: :

  • 3 miesiące dla zamówienia o charakterze cyklicznym z rocznym obrotem 7.500 EUR ;
  • 6 miesięcy dla zamówienia o charakterze okresowym o rocznym obrocie 25.000 EUR ;
  • 1 miesiąc dla zamówienia o charakterze okresowym z rocznym obrotem powyżej 25 000 EUR.