Strategia ESG w Chemnovatic

 
ESG banner leaves

Zgodność z ESG w Chemnovatic

Chemnovatic ESG definiuje zestaw celów środowiskowych, społecznych i zarządczych, które planujemy osiągnąć, aby rozwijać się w bardziej zrównoważony sposób.

Wprowadziliśmy strategię ESG w celu poprawy standardów środowiskowych i społecznych oraz zarządzania firmą. Wierzymy, że poprawa wyników niefinansowych firmy nie tylko sprawi, że będziemy rozwijać się w sposób bardziej zrównoważony, ale także pomoże nam zwiększyć wartość, którą dostarczamy klientom.

Naszym celem jest ulepszanie naszych praktyk w sposób, który jest zgodny ze standardami ESG i zgodny ze światowej klasy metodologiami. W tym celu nie tylko wdrożyliśmy strategię ESG, ale także nawiązaliśmy współpracę z ekspertami KPMG, aby zapewnić jej skuteczne wdrożenie.

Specjalnie powołany zespół projektowy pod nadzorem członka zarządu Bartłomieja Gęca przygotował strategię ESG i obecnie odpowiada za jej skuteczne wdrożenie, monitorowanie KPI i komunikację.

Strategia ESG w Chemnovatic na lata 2023-2025

Nasza strategia ESG obejmuje wszystkie trzy obszary ESG – środowiskowy, społeczny i ład korporacyjny. Wyznaczyliśmy pięć obszarów, na których się koncentrujemy, z konkretnymi celami. Cele mają określone wskaźniki KPI (ilościowe i jakościowe), metodologię obliczeń i zdefiniowane ramy czasowe.

schama 5 main goals of ESG Strategy

1. Zapewnienie zgodności z regulacjami i standardami ESG

Naszą ambicją jest zapewnienie zgodności z przepisami i zapobieganie nadużyciom, a także stworzenie organizacji zarządzanej odpowiedzialnie. Podejmujemy sformalizowane działania w celu zapewnienia zgodności z etyką i zgodnością zarówno wewnątrz firmy, jak i w relacjach z dostawcami.

1.1. Zapobieganie praktykom korupcyjnym

Wskaźnik KPI Metodologia Termin
Opracowanie polityki antykorupcyjnej Opracowanie i wdrożenie dokumentu dotyczącego polityki antykorupcyjnej 2023

 

1.2. Zapewnienie zgodności z minimalnymi standardami ESG

Wskaźnik KPI Metodologia Termin
Pozytywne zakończenie audytu zgodności z ESG Otrzymaj minimalną ocenę 45% lub inną ocenę zdefiniowaną przez klienta w danym programie 2024

 

1.3. Zapewnienie zgodności z minimalnym standardem etycznym

Wskaźnik KPI Metodologia Termin
Opracowanie Kodeksu Etyki i Zgodności Opracowanie, publikacja i wdrożenie dokumentu 2023

 

1.4. Zapewnienie minimalnych standardów prewencyjnych

Wskaźnik KPI Metodologia Termin
Stworzenie mechanizmu zgłaszania naruszeń Stworzenie mechanizmu i rejestru zgłaszania naruszeń 2023

 

1.5. Zapewnienie kultury korporacyjnej wspierającej etykę/zapobieganie naruszeniom

Wskaźnik KPI Metodologia Termin
Wprowadzenie obowiązkowych szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie zgodności z kodeksem etyki i zgodnością 90% pracowników posiada certyfikat znajomości dokumentów 2024

 

1.6. Sprawozdawczość z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego

Wskaźnik KPI Metodologia Termin
Rozpoczęcie raportowania ESG od 2024 r. Rozpoczęcie raportowania ESG od 2024 r. (pierwszy raport za 2023 r.) 2024

 

1.7. Zarządzanie ryzykiem ESG

Wskaźnik KPI Metodologia Termin
Identyfikacja i monitorowanie kluczowych ryzyk ESG dla biznesu Identyfikacja kluczowych szans i ryzyk ESG wraz z identyfikacją narzędzi wykorzystywanych do ich ograniczania 2024

2. Odpowiedzialność za łańcuch dostaw

Dążymy do skutecznego wdrażania standardów odpowiedzialnego biznesu w łańcuchu wartości. Szanujemy podstawowe prawa człowieka, a także prawa pracownicze. Oczekujemy również gwarancji, że dostawcy, z którymi współpracujemy, spełniają te standardy.

2.1. Zapewnienie standardu współpracy z partnerami w łańcuchu dostaw

Wskaźnik KPI Wzór obliczeniowy indeksu Termin
100% kluczowych dostawców surowców z “kategorii nikotyny” będzie podlegać cyklicznej ocenie dostawców, w tym kryteriom ESG Liczba kluczowych dostawców*, którzy zostali ocenieni, w tym kryteria ESG/Wszyscy dostawcy w kategorii “nikotyny” *100% 2023
100% kluczowych dostawców będzie podlegać cyklicznej ocenie dostawców, w tym kryteriom ESG Liczba kluczowych dostawców*, którzy zostali ocenieni, w tym kryteria ESG/Wszyscy dostawcy*100% 2025

*Kluczowi dostawcy są zdefiniowani jako dostawcy, którzy spełniają kryterium wartości i osiągają kwalifikowany udział w rocznym obrocie

2.2. Zapewnienie poszanowania podstawowych praw człowieka i praw pracowniczych

Wskaźnik KPI Wzór obliczeniowy indeksu Termin
Co najmniej 50% kluczowych dostawców zostanie przeszkolonych w zakresie polityki i procedur dotyczących praw człowieka, które uwzględniają aspekty praw człowieka Liczba kluczowych dostawców* przeszkolonych w zakresie polityk i procedur wrażliwych na prawa człowieka/ Wszyscy dostawcy*100% 2024
100% umów z dostawcami z “grupy nikotynowej” będzie zawierało zapisy dotyczące zapewnienia przestrzegania praw człowieka Liczba umów, które zawierają postanowienia dotyczące przestrzegania praw człowieka/ Wszystkie umowy w kategorii “produkty nikotynowe”*100% 2023
100% kluczowych dostawców surowców z “Grupy Nikotyny” będzie podlegać cyklicznej ocenie dostawców, w tym przestrzegania podstawowych praw człowieka i prawa pracowniczego Liczba kluczowych dostawców*, którzy zostali ocenieni, w tym kryteria dotyczące poszanowania podstawowych praw człowieka i praw pracowniczych/ Wszyscy dostawcy w kategorii “nikotyny” *100% 2023
100% kluczowych dostawców zostanie poddanych cyklicznej ocenie dostawców, w tym zgodności z podstawowymi prawami człowieka i pracowniczymi Liczba kluczowych dostawców*, którzy zostali ocenieni, w tym kryteria przestrzegania podstawowych praw człowieka i praw pracowniczych/Wszyscy dostawcy*100% 2025

*Kluczowi dostawcy są zdefiniowani jako dostawcy, którzy spełniają kryterium wartości i osiągają kwalifikowany udział w rocznym obrocie

2.3. Zapewnienie minimalnych standardów etycznych we współpracy z partnerami w łańcuchu dostaw

Wskaźnik KPI Metodologia Termin
Opracowanie kodeksu etycznego dla dostawców Opracowanie, wdrożenie i publikacja kodeksu etycznego dostawców 2023

3. Obsługa klienta

Naszą ambicją jest zapewnienie przejrzystości w zakresie jakości produktów. Chcemy podnosić świadomość klientów w zakresie jakości surowców, dobrych praktyk oraz właściwej weryfikacji dokumentacji handlowej.

3.1. Podnoszenie świadomości klientów w zakresie jakości surowców stosowanych w e-liquidach

Wskaźnik KPI Metodologia Termin
Publikacja 6 materiałów edukacyjnych dotyczących poszczególnych surowców oraz dobrych praktyk i poprawna weryfikacja dokumentacji handlowej w ciągu roku Publikacja 6 materiałów edukacyjnych rocznie 2023-2025

4. Dbałość o środowisko

Definiujemy działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko (w tym kalkulację i redukcję śladu węglowego), modernizujemy również flotę samochodową i dążymy do zwiększenia: poziomu recyklingu, udziału Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) oraz efektywności energetycznej.

4.1. Zwiększenie ilości odpadów nadających się do recyklingu

Wskaźnik KPI Wzór obliczeniowy indeksu Termin
Zwiększenie średniego poziomu recyklingu wybranych kodów odpadów do 50% Ilość odpadów poddanych recyklingowi/ilość wytworzonych odpadów (średnia wartość dla kodów odpadów 15 01 01 i 15 01 02) 2024

4.2. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE)

Wskaźnik KPI Wzór obliczeniowy indeksu Termin
Wykorzystanie min. 90 MWh energii z OZE Ilość zużytej energii OZE/ilość całkowitego zużycia energii 2024

4.3. Modernizacja floty samochodowej

Wskaźnik KPI Wzór obliczeniowy indeksu Termin
Osiągnięcie 50% udziału samochodów hybrydowych/elektrycznych we flocie samochodowej Liczba samochodów hybrydowych i elektrycznych/łączna liczba samochodów we flocie samochodowej 2024

4.4. Inwestycje w zwiększanie efektywności energetycznej

Wskaźnik KPI Metodologia Termin
Wyposażenie obiektów w panele fotowoltaiczne Realizacja instalacji fotowoltaicznej 2025

4.5. Uzyskanie certyfikatów środowiskowych

Wskaźnik KPI Metodologia Termin
Uzyskanie systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 Uzyskanie systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 2025

4.6. Realizacja polityki ochrony środowiska

Wskaźnik KPI Metodologia Termin
Realizacja polityki ochrony środowiska Wdrażanie polityki ochrony środowiska 2023

4.7. Uwzględnienie aspektów środowiskowych w ocenie dostawców

Wskaźnik KPI Metodologia Termin
Wdrażanie polityki środowiskowej w łańcuchu dostaw Wdrożenie polityki środowiskowej w łańcuchu dostaw 2024

4.8. Obliczanie śladu węglowego

Wskaźnik KPI Metodologia Termin
Obliczanie śladu węglowego dla wszystkich zakresów emisji (1, 2 i 3) Obliczanie śladu węglowego organizacji i/lub grup produktów 2023

4.9. Zmniejszenie śladu węglowego

Wskaźnik KPI Metodologia Termin
Oszacowanie możliwych poziomów redukcji śladu węglowego dla wszystkich zakresów emisji (1, 2 i 3) Przyjęcie konkretnych poziomów (%) i terminów (rok) redukcji śladu węglowego dla wszystkich zakresów emisji (1, 2 i 3) 2023

5. Dbałość o pracowników

Dążymy do zwiększenia bezpieczeństwa pracy i zmniejszenia liczby wypadków. Dążymy do posiadania zespołu wykwalifikowanych, odpowiedzialnych i ambitnych pracowników, których będziemy mogli wspierać w ich rozwoju.

5.1. Zwiększenie bezpieczeństwa pracy

Wskaźnik KPI Metodologia/ Wzór obliczeniowy dla indeksu Termin
Utrzymanie wskaźnika wypadkowości na poziomie nie wyższym niż 1,5 w roku kalendarzowym (liczonym skumulowanie) Wskaźnik obliczony według wzoru (W = liczba wypadków/liczba roboczogodzin * 100 000) 2023-2025
Organizacja co najmniej 2 spotkań rocznie pt. “Leadership Launcher” dla menedżerów, mających na celu poprawę świadomości BHP Organizacja minimum 2 spotkań rocznie uprawnionych. “Leadership Launcher” dla kadry kierowniczej w celu zwiększenia świadomości w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa 2023-2025

 

5.2. Zwiększenie poziomu kultury bezpieczeństwa w zakładzie

Wskaźnik KPI Metodologia Termin
Utrzymanie wyniku na poziomie min. 70% badania kultury bezpieczeństwa w całym zakładzie Prezentacja wyników badania. Wskaźnik to liczba punktów z badania podzielona przez maksymalną liczbę punktów wyrażoną w % 2023-2025

 

5.3. Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Wskaźnik KPI Metodologia Termin
Wdrożenie ISO 45001 Wdrożenie certyfikowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2025

 

5.4. Wprowadzenie programów rozwoju umiejętności

Wskaźnik KPI Metodologia / Wzór obliczeniowy dla indeksu Termin
Liczba grup talentów realizujących programy rozwojowe

% pracowników na kluczowych stanowiskach z Indywidualnym Planem Rozwoju

Liczba grup talentów (7-12 osób) w 2023 r. = 1, 2024 = 2, 2025 = min.2)

Wzór na wyliczenie wskaźnika: liczba pracowników na kluczowych stanowiskach z Indywidualnym Planem Rozwoju/liczba wszystkich pracowników na kluczowych stanowiskach*100%.

2023 = min 50% 2024 = 80%     2025 = 90%

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które realizujemy w ramach strategii ESG

Niektóre z celów zawartych w strategii ESG Chemnovatic są również spójne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
Dowiedz się więcej o celach ONZ tutaj: Cele zrównoważonego rozwoju (un.org)

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które realizujemy w r