Polityka prywatności

Szczegółowe informacje o administratorze danych osobowych i przetwarzaniu danych osobowych. Zgodnie ze sztuką. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) informujemy, że:

 1. Administrator Twoich danych osobowych

CHEMNOVATIC Sp. z o.o. Sp. k. w Lublinie, ul. Ludwika Spiessa 9, KRS 0000708997. Możesz skontaktować się z nami:

 • telefonicznie: +48 81 475 44 42,
 • przez e-mail: office@chemnovatic.com
 1. Cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w jednym lub kilku z następujących celów, w zależności od zakresu wyrażonej zgody:

 • zawarcie i realizacja umowy oraz zamówienia, dostawy,
 • przedstawienie oferty i przeprowadzenie negocjacji przed zawarciem umowy, złożeniem zamówienia,
 • przesyłanie informacji handlowych drogą mailową lub telefoniczną,
 • marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług (Administrator wykorzystuje proces profilowania w celu realizacji działań marketingowych),
 • zapis na newsletter,
 • realizacja reklamacji/serwisu gwarancyjnego,
 • udział w promocjach, programach lojalnościowych, konkursach,
 • wykonania obowiązków nałożonych przez Administratora na Administratora, w tym przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej,
 • obrony przed roszczeniami i dochodzenia ewentualnych roszczeń,
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu, w tym w celu planowania biznesowego,
 • przeprowadzenie procesu rekrutacji.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z prawem, tj. na podstawie:

 • 6 par. 1 let. A, niech b, niech c i niech f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych wyrażona przy rejestracji,
 • zgoda na przetwarzanie danych przekazanych nam w CV i liście motywacyjnym,
 • uzasadniony interes CHEMNOVATIC Sp. z o.o. Sp. k., czyli realizacja procesu handlowo-marketingowego w ramach business and business planning.
 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane do czasu ustania celu przetwarzania, w tym prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, tj. realizacji umowy, zamówienia, zakończenia planowania biznesowego, zakończenia świadczenia usług reklamacyjnych/gwarancyjnych lub do czasu odwołania zgody lub żądania usunięcia. od zapisania się do newslettera, jednak zgodnie z okresem wynikającym z przepisów prawa. Po tym czasie Twoje dane zostaną trwale usunięte.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w celach przetwarzania, którym Administrator powierzył umowę o przetwarzanie danych osobowych lub usługi zewnętrzne (np. przewoźnicy, spedytorzy, podmioty dostarczające oprogramowanie niezbędne do realizacji działań marketingowych i sprzedażowych) oraz podmioty będące partnerami konkursu, program lojalnościowy itp.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem przez CHEMNOVATIC Sp. z o.o. Sp. k. dane osobowe

Masz prawo zażądać:

 • dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • transfer danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.

Możesz skorzystać z wyżej wymienionych praw w dowolnym momencie i skontaktować się z nami we wszystkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych, kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych w jeden z następujących sposobów:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: ado@chemnovatic.com,
 • listownie na adres: CHEMNOVATIC Sp. z o.o. Sp. k. Ludwika Spiessa 9, 20-270 Lublin

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy, brakiem możliwości udziału w Promocji, Programie Lojalnościowym, Konkursie, subskrypcji newslettera, udziału w konkursach, udziału w programach lojalnościowych, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach, udziału w trwających procesach rekrutacyjnych.

 1. Brak zgody na przetwarzanie danych

Jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Chemnovatic Sp. z o.o. Sp. k., prosimy o przesłanie wiadomości “NIE” na adres: ado@chemnovatic.com.

Regulamin newslettera

Regulamin świadczenia Usługi Newsletter drogą elektroniczną

Niniejszy Regulamin świadczenia nieodpłatnej „Usługi Newsletter” drogą elektroniczną określa zasady i warunki świadczenia tej usługi przez Chemnovatic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedziba Lublinie ul. Ludwika Spiessa 9, 20-270 Lublin.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie poniższych terminów:

 1. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Chemnovatic Sp. z o.o.
  k. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej osobom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji newsletteru zwierającego informacje o produktach, promocjach, konkursach, wydarzeniach, artykułach branżowych Chemnovatic Sp. z o.o. Sp. k. świadczona na zasadach opisanych
  w niniejszym Regulaminie.
 2. Platforma sprzedażowa – platforma Chemnovatic Sp. z o.o. Sp. k. umożliwiająca dokonanie zakupu oferowanych produktów online dostępna przez stronę internetową Usługodawcy.
 3. Regulamin – oznacza niniejszy dokument: Regulamin świadczenia Usługi Newsletter drogą elektroniczną.
 4. Rejestracja – oznacza zamówienie bezpłatnej subskrypcji newsletteru, tj. czynność polegająca na wprowadzeniu do bazy subskrybentów prowadzonej przez Usługodawcę adresu e-mail Subskrybenta, niezbędnego do realizacji tej usługi (adresu e-mail, na który Subskrybent będzie otrzymywał wiadomości w ramach Usługi Newsletter).
 5. Strona internetowa Usługodawcy – oznacza stronę internetową Chemnovatic Sp. z o.o.
  k. www.chemnovatic.com
 6. Subskrybent – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która zamówiła usługę Subskrypcji Newsletteru.
 7. Subskrypcja – oznacza usługę cyklicznego przesyłania Newsletteru.
 8. Usługa – usługa newsletteru świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu przez Usługodawcę informacji na adres poczty elektronicznej Subskrybenta, dalej także Subskrypcja.
 9. Usługodawca – oznacza Chemnovatic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedziba Lublinie ul. Ludwika Spiessa 9, 20-270 Lublin, daje także Chemnovatic Sp. z o.o. Sp. k.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady:
  1. świadczenia Subskrybentom Usługi przez Usługodawcę,
  2. korzystania z Usługi Newsletter,
  3. przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych subskrybentów będących osobami fizycznymi.
 2. Usługodawca świadczy Usługę drogą elektroniczną na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.).
 3. Subskrybent przed wyrażeniem zgody na korzystanie z Usługi Newsletter zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
 4. Subskrybent zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usługi.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia konta Subskrybenta, który naruszył postanowienia niniejszego regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z Usługi Newsletter przez innych Subskrybentów.


§ 3 Warunki świadczenia Usługi

Usługa Newsletter jest świadczona:

 1. wyłącznie dla osób zarejestrowanych,
 2. nieodpłatnie,
 3. w czasie nieoznaczonym od momentu zarejestrowania się Subskrybenta do momentu rezygnacji przez Subskrybenta lub wypowiedzeniu Usługi przez Usługodawcę.

§ 4 Warunki techniczne korzystania z Usługi

W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usługi, Subskrybent powinien posiadać urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu, dowolną przeglądarkę internetową oraz czynną i prawidłowo skonfigurowaną pocztę elektroniczną.

§ 5 Rejestracja w bazie Subskrybentów

 1. Rejestracji w bazie Subskrybentów można dokonać jednym wybranym z trzech sposobów:
  1. wprowadzając adres e-mail, na który mają być wysyłane treści kolejnych edycji Newsletteru na stronie internetowej Usługodawcy w sekcji „Stay informed with chemical industry” oraz dokonać potwierdzenia przyciskiem „Submit” lub
  2. wprowadzając adres e-mail, na który mają być wysyłane treści kolejnych edycji Newsletteru na stronie internetowej w sekcji „Newsletter” (chemnovatic.com/newsletter/) oraz dokonać potwierdzenia przyciskiem „Submit” lub
  3. podczas dokonywania rejestracji konta na platformie sprzedażowej poprzez zaznaczenie checkbox’a dotyczącego zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz komunikację marketingową za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 2. Przy dokonywaniu rejestracji Subskrybent poprzez zaznaczenie checkbox’a potwierdza, że zapoznał się oraz zaakceptował Regulamin oraz Politykę prywatności, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wysyłką Newsletteru.
 3. Po dokonaniu rejestracji na podany adres e-mail Subskrybenta zostanie wysłana wiadomość
  e-mail w celu aktywacji Usługi Subskrypcji – potwierdzenie dokonywane jest przyciskiem „Confirm”. Poprzez kliknięcie w przedmiotowy przycisk Subskrybent potwierdza poprawność podanego adresu poczty elektronicznej oraz zgodę na Subskrypcję.
 4. Adresy e-mail, które nie zostaną potwierdzone w ciągu 5 dni od dnia Rejestracji nie są dodawane do bazy Subskrybentów.

§ 6 Rezygnacja z Subskrypcji

 1. Subskrybent jest uprawniony do rezygnacji z Usługi w każdej chwili, bez podania przyczyny.
 2. Rezygnacja z Usługi może zostać dokonana jednym wybranym z trzech sposobów:
  1. przesłanie Usługodawcy formularza rezygnacji, który jest dostępny w stopce każdego otrzymywanego Newsletteru poprzez kliknięcie w link „Unsubscribe”,
  2. poprzez kontakt mailowy z Usługodawcą z prośbą o usunięcie z bazy Subskrybentów,
  3. poprzez kontakt telefoniczny z Usługodawcą z prośbą o usunięcie z bazy Subskrybentów.
 3. Rezygnacja traktowana jest jako wycofanie udzielonej zgody na świadczenie usługi Subskrypcji
  i nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
 4. Z chwilą rezygnacji, o której mowa powyżej, Subskrypcja zostanie wyłączona całkowicie.
 5. Usunięcie adresu e-mail Subskrybenta z bazy adresowej Newsletteru następuje natychmiastowo
  i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

§ 7 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację Subskrypcji spowodowaną:
  1. działaniem siły wyższej,
  2. awarią powstałą z winy Subskrybenta lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym Subskrybenta,
  3. jakością łącza (połączenia) Subskrybenta z Internetem,
  4. awariami urządzeń dostawców Internetu Subskrybenta.
 2. Newsletter nie stanowi opinii prawnej, urzędowej interpretacji przepisów ani innego oficjalnego stanowiska organów państwowych i nie może zastępować informacji urzędowych, których treść określają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi i wysyłania newsletteru na adres e-mail Subskrybenta podany podczas rejestracji zgodnie z ustaloną przez Usługodawcę częstotliwością.
 4. Usługodawca uprawniony jest do zaprzestania świadczenia Usługi ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Subskrybent korzysta z Usługi w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 5. Usługodawca informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy
  z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509
  z późn. zm.) oraz posiada do niego prawo.

§ 8 Zakończenie świadczenia Usługi Newsletter

 1. Usługodawca może zakończyć świadczenie Usługi Newsletter z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia z następujących ważnych powodów:
  1. zmiana przepisów praw regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Chemnovatic Sp. z o.o. Sp. k. wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki wynikające
   z niniejszego Regulaminu lub zmiana interpretacji powyższych przepisów wskutek przeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,
  2. zmiana świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lun technologicznymi,
  3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 2. Usługodawca oświadczenie w zakresie, o którym mowa powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Subskrybenta podczas rejestracji w bazie Subskrybentów.

§ 9 Procedura reklamacyjna

 1. Reklamacje dotyczące Usługi należy w formie pisemnej kierować za pośrednictwem poczty e-mail na adres: marketing@chemnovatic.com.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy szczegółowo opisać zaistniały problem – treść reklamacji.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać adres e-mail poczty elektronicznej podany podczas rejestracji w bazie Subskrybentów.
 4. Odpowiedzi reklamacyjne będą udzielane przez Usługodawcę w terminie 3 dni roboczych, pocztą elektroniczną na adres e-mail, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacyjne.

§ 10 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Subskrybentów jest Chemnovatic Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Lublinie, KRS: 0000708997. Można się z nim skontaktować:
  1. telefonicznie: +48 81 475 44 42,
  2. poprzez e-miał: office@chemnovatic.com,
  3. listownie: ul. Ludwika Spiessa 9, 20-270 Lublin, Polska.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności Usługi Newsletteru świadczonej drogą elektroniczną, na podstawie zgody wyrażonej przez Subskrybenta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe mogą być także przetwarzane w związku z rozpatrywaniem złożonej przez Subskrybenta reklamacji w związku
  z realizacją świadczonej Usługi Newsletter oraz ustalania dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia Usługi Newsletter
  w oparciu o Regulamin, do czasu odwołania zgody i rezygnacji z subskrypcji przez Subskrybenta oraz do zakończenia postępowania reklamacyjnego, jednak zgodnie z okresem wynikającym z przepisów prawa. Po tym czasie dane zostaną trwale usunięte.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące przy realizacji celów przetwarzania, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty dostarczające oprogramowanie niezbędne do realizacji działań marketingowych i świadczenia Usługi Newsletter) oraz podmioty będące partnerami konkursu, programu lojalnościowego itp.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane
  1. podmiotom trzecim, chyba że obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika
   z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw Administratora lub rozstrzyganiu sporów,
  2. odbiorcom w państwach trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz organizacjom międzynarodowym.
 6. Subskrybent ma prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia danych,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  6. przeniesienia danych,
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.

W każdym momencie Subskrybent może skorzystać z wyżej wymienionych praw
i skontaktować się z Administratorem w wszelkich sprawach dotyczących swoich danych osobowych poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w jeden z poniżej wymienionych sposobów:

 • poprzez wiadomość e-mail: ado@chemnovatic.com,
 • listownie pod adresem: CHEMNOVATIC Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ludwika Spiessa 9, 20-270 Lublin, Polska.
 1. Subskrybentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości świadczenia usług przez Chemnovatic Sp. z o.o Sp. k.
 3. Administrator stosuje środki organizacyjne i techniczne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystaniem przez osoby nieuprawione.
 4. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

§ 11 Zmiany Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin może być aktualizowany w celu dostosowania do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących lub zmian w oferowanej Usłudze Newsletter.
 2. Zmiany Regulaminu będą obowiązywać w terminie podanym w informacji o jego zmianie, jednak nie wcześniej niż w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia.
 3. Postanowienia Regulaminu będą obowiązywać Subskrybenta, o ile w terminie 14 dni od otrzymania informacji o jego zmianie nie złoży on rezygnacji z Usługi Newsletter (z Subskrypcji),
  w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w każdym czasie na stornie internetowej Usługodawcy – https://chemnovatic.com/pl/polityka-prywatnosci#newsletter .
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 3. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu i/lub Polityki Prywatności stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu i/lub Polityki Prywatności.
 4. Wszelkie spory wynikające z korzystania ze świadczonej Usługi Newsletter będę rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla Usługodawcy.