Regulamin

DEFINICJE

• “Sprzedawca” i “Właściciel Strony” oznacza CHEMNOVATIC Sp. z o.o. Sp. k., zamieszkała pod adresem: Ludwika Spiessa 9, 20-270 LUBLIN, POLSKA; REGON: 061616498, NIP: 946-264-59-31.

• “Kupujący” oznacza podmiot/osobę, której nazwisko znajduje się w Zamówieniu.

• “Umowa” oznacza zamówienie i Potwierdzenie Zamówienia (zawierające wszelkie Warunki Specjalne).

• “Towary” oznaczają towary lub usługi (w tym wszelkie partie towarów lub wszelkie ich części, które Sprzedawca ma sprzedać zgodnie z niniejszymi Warunkami.

• “Zamówienie” oznacza zamówienie Kupującego na towary.

• “Cena” oznacza cenę, po której Sprzedawca zgodził się przyjąć zamówienie Kupującego.

• “Warunki” oznaczają standardowe warunki sprzedaży określone w niniejszym dokumencie.

• “Pisanie” obejmuje transmisje faksem, pocztę elektroniczną i cyfrowo przechwycony elaborat na ekranie wyświetlacza lub innego podobnego urządzenia.

1. PODSTAWA SPRZEDAŻY

1.1 . Niniejsze Warunki i wszelkie Warunki Szczególne regulują Umowę z wyłączeniem wszelkich innych warunków, w tym wszelkich warunków, które Kupujący może rzekomo stosować w ramach dowolnego zamówienia, potwierdzenia zamówienia lub innego dokumentu.

1.2 . Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Warunków Specjalnych będą wiążące dla Sprzedającego tylko wtedy, gdy zostaną uzgodnione na piśmie między upoważnionymi przedstawicielami Sprzedającego i Kupującego.

1.3 . Pracownicy Sprzedającego nie są upoważnieni do składania jakichkolwiek oświadczeń dotyczących Towarów, chyba że zostanie to potwierdzone przez Sprzedającego na piśmie. Zawierając jakąkolwiek umowę i przyjmując dostawę, Kupujący przyjmuje do wiadomości, że nie opiera się na oświadczeniach dotyczących Towarów, które nie są potwierdzone w ten sposób.

2. ZAMÓWIENIA

2.1 . Wszystkie Towary są oferowane do sprzedaży w zależności od dostępności i pod warunkiem przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego.

2.2 . Żadne Zamówienie nie będzie uważane za przyjęte przez Sprzedającego, dopóki nie zostanie bezwarunkowo potwierdzone przez Sprzedającego na piśmie.

2.3 . Wszelka literatura opublikowana lub przedłożona Kupującemu przez Sprzedającego, która zawiera jakiekolwiek opisy, specyfikacje, rysunki lub ceny Towarów, jest publikowana lub przekazywana wyłącznie w celach informacyjnych. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych modyfikacji w projekcie i specyfikacji Towarów bez powiadomienia Kupującego, ale zgadza się powiadomić Kupującego o wszelkich większych lub istotnych modyfikacjach, które Kupujący uważa za zaakceptowany, chyba że powiadomienie o przeciwnej nazwie otrzyma Sprzedający w ciągu 7 dni.

3. CENA

3.1 . Kupujący zapłaci Cenę wraz z kwotą równą podatkowi VAT należnemu od sprzedaży Towarów.

3.2 . Sprzedający może podwyższyć Cenę przed dostarczeniem Towarów do Kupującego, aby odzwierciedlić wzrost kosztów dla Sprzedającego, w tym, między innymi, wzrost kosztów od producentów, podatków i ceł, kosztów robocizny, materiałów, transportu i innych opłat i należności.

3.3 . Oferta jest ważna przez okres 14 dni od daty wystawienia faktury proforma przez Sprzedawcę.

3.4. Jeżeli Cena ulegnie zmianie między datą przyjęcia zamówienia Kupującego a dostawą Towarów przez Sprzedającego, Sprzedający poinformuje Kupującego o zmienionej Cenie (“Nowa Cena”). Kupujący zobowiązany będzie do przyjęcia dostawy Towaru po Nowej Cenie, chyba że Kupujący poinformuje Sprzedającego co najmniej 3 dni robocze po otrzymaniu informacji o Nowej Cenie, że nie zapłaci Nowej Ceny. W takim przypadku Sprzedawca nie będzie zobowiązany do dostarczenia Towaru Kupującemu.

3.5 . Każda bezzwrotna kaucja wpłacona przez Kupującego na rzecz Sprzedającego jest traktowana przez Sprzedającego jako zabezpieczenie i dowód dobrych intencji Kupującego w odniesieniu do realizacji umowy. W przypadku, gdy kupujący odstąpi od umowy lub nie przyjmie dostawy towarów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zatrzymania bezzwrotnego depozytu oprócz wszelkich praw, które Sprzedający może mieć wobec Kupującego z tytułu naruszenia umowy.

4. PŁATNOŚĆ

4.1 . Kupujący zapłaci wszystkie kwoty określone w nocie lub fakturze Sprzedającego w terminie płatności w rozliczonych środkach bez żadnych potrąceń lub kompensat z powodu domniemanego naruszenia umowy między Sprzedającym a Kupującym lub z jakichkolwiek innych powodów. Termin zapłaty tych kwot będzie istotą Umowy.

A. Kupujący z kraju spoza Unii Europejskiej pokrywa w całości wszystkie kwoty określone w liście wysyłkowym lub fakturze Sprzedającego w terminie, w rozliczonych środkach, bez żadnych potrąceń z banku lub pośredników płatniczych Kupującego oraz bez żadnych prowizji związanych z płatnościami z kraju spoza Unii Europejskiej dokonanymi przez Kupującego.

B. Kupujący z kraju spoza Unii Europejskiej jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z przelewem płatności na terytorium UE.

4.2 . Kupujący zobowiązuje się do zapłaty z własnego konta bankowego.

4.3 . Kupujący wyraża zgodę na akceptowanie faktur i zmian faktur w formacie cyfrowym, wysyłanych pocztą elektroniczną na adres e-mail użyty do założenia konta klienta na chemnovatic.com.

4.4. Jeżeli Kupujący nie zapłaci tych kwot w terminie, wówczas oprócz wszelkich innych praw lub środków zaradczych dostępnych dla Sprzedającego, Sprzedający może wykonać jedną lub obie z następujących czynności:

A. naliczać Kupującemu odsetki od niezapłaconej kwoty w wysokości 7 proc. rocznie powyżej podstawowej stopy oprocentowania kredytu Narodowego Banku Polskiego od czasu do czasu do momentu dokonania pełnej zapłaty,

B. Rozwiązać Umowę lub zawiesić dalsze dostawy do Kupującego bez powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności oraz bez uszczerbku dla wszelkich innych praw Sprzedającego wobec Kupującego powstałych w dniu rozwiązania lub zawieszenia.

4.5 . Wszelkie opłaty bankowe, związane z realizacją zamówienia są uiszczane na koszt Kupującego.

4.6 . Zapłata faktury proforma jest również potwierdzeniem danych kupującego, w tym numeru VAT-UE.

4.7. Zwroty na konto klienta wynikające z jego błędu (nadpłaty, podwójne płatności itp.) mogą być pobierane przez Chemnovatic z dodatkowymi opłatami według następującego schematu:

A. Transfer do Unii Europejskiej (SEPA) – opłata 2 EUR,

B. Przejazd do Polski – opłata 3 zł,

C. Przelew poza Unię Europejską – w zależności od banku klienta.

4.8 . Kupujący nie może anulować płatności ani żądać zwrotu już dokonanej płatności bez zgody Sprzedającego. Dotyczy to w szczególności płatności dokonywanych za pośrednictwem operatora płatności internetowych PayU S.A. (w tym płatności dokonywanych kartami kredytowymi).

4.9 . Kupujący zrzeka się prawa do korzystania z procedury chargeback w odniesieniu do płatności dokonywanych na rzecz Sprzedającego lub jakichkolwiek innych procedur, niezależnie od ich nazwy, których skutek byłby sprzeczny z postanowieniami punktu 4.7.

4.10 . Datą płatności jest data uznania rachunku bankowego Sprzedającego. Kupujący ponosi ryzyko opóźnień w płatności związanych z wybraną przez niego metodą płatności.

4.10.1 . Kupujący ponosi wszystkie koszty (w tym, ale nie wyłącznie, prowizje, opłaty operacyjne, koszty przeliczania walut) związane z wybraną przez niego metodą płatności.

5. DOSTAWA

5.1 . Miejsce dostawy Towaru zostanie uzgodnione pomiędzy Sprzedającym a Kupującym i wskazane na Potwierdzeniu Zamówienia. Jeżeli nie wskazano miejsca dostawy, Sprzedawca może dostarczyć Towar przez:

a. powiadomienie Kupującego, że Towar jest gotowy do odbioru w lokalu wskazanym przez Sprzedającego (“lokal Sprzedającego”) lub

b . oferowanie Towaru pod dowolnym adresem uzgodnionym pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

5.2 . Koszt dostawy jest jedynie szacunkowy i może ulec zmianie w zależności od różnych czynników zewnętrznych niezależnych od Sprzedawcy. Ostateczny koszt dostawy zostanie potwierdzony na piśmie.

5.3 . Wszelkie podane daty dostawy Towarów mają charakter orientacyjny. Czas dostawy nie będzie istotą Umowy, a Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub wydatki poniesione przez Kupującego wynikające z jakiegokolwiek opóźnienia w dostawie Towarów niezależnie od przyczyny.

5.4 . Kupujący lub, w stosownych przypadkach, osoba, do której dokonywana jest dostawa zgodnie z Warunkiem 5.1.b, musi sprawdzić Towar przy dostawie i podpisać wymagany dokument dostawy lub dokument odbioru odbioru. Podpis na tym dokumencie będzie stanowił rozstrzygający dowód przeciwko Kupującemu otrzymania ilości Towarów wskazanych na tym dokumencie, wolnej od jakichkolwiek widocznych wad lub uszkodzeń i w żadnym wypadku Sprzedający nie przyjmie zwrotu Towarów ani żadnej innej odpowiedzialności w odniesieniu do widocznej wady lub uszkodzenia, jeśli takie Towary zostały wcześniej zainstalowane przez lub w imieniu Kupującego. Kupujący nie może odrzucić Towaru ani żadnej jego części wyłącznie z powodu krótkiej dostawy partii. Jeśli Towary są rzekomo uszkodzone lub wadliwe w momencie dostawy, opis domniemanego uszkodzenia lub wady musi być podany na piśmie z dowodem fotograficznym w momencie dostawy i podpisany przez lub w imieniu Kupującego lub, w stosownych przypadkach, osoby, do której dokonywana jest dostawa zgodnie z Warunkiem 5.1.b. Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizacji dostawy Towaru w ratach. Jeżeli Towar ma być dostarczany w ratach, każda dostawa będzie stanowić odrębną umowę. Kupujący nie może traktować Umowy (jako całości) jako niewykonanej lub wykonanej nienależycie, c, jeśli Sprzedający nie dostarczy jednej lub więcej partii lub jeśli Kupujący ma roszczenie w odniesieniu do jednej lub więcej partii.

5.5. Jeżeli Kupujący nie odbierze dostawy Towarów, wówczas oprócz wszelkich innych praw lub środków zaradczych dostępnych dla Sprzedającego, Sprzedający może wykonać jedną lub obie z następujących czynności:

a. przechować towar do czasu faktycznej dostawy i obciążyć Kupującego kosztami (w tym ubezpieczeniem) magazynowania, wraz z wszelkimi innymi uzasadnionymi kosztami dodatkowymi,

b . sprzedać Towary po najlepszej cenie łatwo dostępnej dla Sprzedającego i (po odjęciu wszystkich kosztów magazynowania i sprzedaży) obciążyć Kupującego za wszelkie braki poniżej Ceny. Kupujący musi poinformować Sprzedawcę na piśmie o wszelkich zmianach, anulowaniu lub odroczeniu dostawy, a Sprzedawca zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty (która zwykle nie będzie mniejsza niż 20% kosztu przedmiotu zmienionego, odroczonego lub anulowanego), niezależnie od tego, czy towary zostały przyjęte do magazynu, czy nie.

5.6 . Towary nie mogą być zwracane Sprzedającemu, chyba że po uprzednim uzgodnieniu potwierdzonym na piśmie przez Sprzedającego.

5.7 . Oprócz prawa Sprzedającego zawartego w Warunkach 5.5 (a), w przypadku, gdy Kupujący zażąda opóźnienia w dostawie Towarów, które to żądanie zostanie złożone na mniej niż 10 dni przed uzgodnioną datą dostawy, Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia, a Kupujący zapłaci pełną różnicę wszelkich kosztów dostawy Towarów w opóźnionym terminie.

5.8 . Od 1 stycznia 2020 r. termin dostawy jest ustalany zgodnie z zasadami i przepisami Incoterms 2020 EXW, FCA lub DAP.

6. GWARANCJE

6.1. W przypadku, gdy Towary zostały wyprodukowane przez Sprzedającego i zostaną uznane za wadliwe, Sprzedawca naprawi lub według własnego uznania wymieni wadliwy Towar bezpłatnie w ciągu 1 miesiąca od daty dostawy, z zastrzeżeniem następujących warunków:

a. Kupujący powiadamia Sprzedającego na piśmie niezwłocznie po ujawnieniu się wady,

Ur. Wada wynika z wadliwego projektu, materiałów lub wykonania Sprzedawcy.

6.2 . Wszelkie Towary wymagające naprawy lub wymiany zostaną zwrócone Sprzedającemu na koszt Kupującego, na żądanie Sprzedającego.

6.3 . W przypadku, gdy Towary zostały wyprodukowane i dostarczone Sprzedającemu przez osobę trzecią, wszelkie gwarancje udzielone Sprzedającemu w odniesieniu do Towarów przechodzą na Kupującego.

6.4 . Sprzedający jest uprawniony według własnego uznania do zwrotu ceny wadliwego Towaru w przypadku, gdy taka cena została już zapłacona.

6.5 . Środki zaradcze zawarte w niniejszym punkcie pozostają bez uszczerbku dla innych Warunków niniejszej Umowy.

6.6 . Właściciel strony nie udziela żadnych gwarancji, oświadczeń, oświadczeń ani gwarancji (wyraźnych, dorozumianych w prawie lub pozostałych) w odniesieniu do strony internetowej, informacji zawartych na stronie internetowej, danych osobowych użytkownika lub firmy lub materiałów i informacji przesyłanych przez nasz system.

6.7 . Rękojmia Sprzedawcy za wady fizyczne w rozumieniu art. 5561 Kodeksu cywilnego jest wyłączona.

7. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Sprzedający i jego dyrektorzy, akcjonariusze i osoby powiązane nie ponoszą odpowiedzialności i zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zobowiązania, szkody (bezpośrednie, pośrednie lub wtórne), obrażenia ciała lub wydatki jakiegokolwiek rodzaju, które mogą zostać poniesione przez Ciebie lub jakąkolwiek stronę trzecią (w tym Twoją firmę), w wyniku lub które można przypisać, bezpośrednio lub pośrednio, do dostępu i korzystania z Witryny, wszelkich informacji zawartych na stronie internetowej, danych osobowych użytkownika lub Twojej firmy lub materiałów i informacji przesyłanych przez nasz system. W szczególności ani Właściciel Witryny, ani żadna osoba trzecia, ani dostawca danych lub treści nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie lub jakiejkolwiek innej osoby (w tym osób prawnych), za jakiekolwiek straty, odpowiedzialność, szkody (bezpośrednie lub wtórne), obrażenia ciała lub koszty jakiegokolwiek rodzaju wynikające z jakichkolwiek opóźnień, nieścisłości, błędów lub pominięć jakichkolwiek informacji o cenie akcji lub ich przekazania, lub za jakiekolwiek działania podjęte na ich podstawie lub spowodowane przez nie wykonanie, przerwanie lub zakończenie ich działania.

8. KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ

Właściciel Serwisu nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń, że informacje zawarte na stronie internetowej są odpowiednie do wykorzystania w jakiejkolwiek jurysdykcji (innej niż Polska). Uzyskując dostęp do strony internetowej, gwarantujesz i oświadczasz Właścicielowi Witryny, że jesteś do tego prawnie uprawniony i do korzystania z informacji udostępnionych za pośrednictwem strony internetowej.

9. ZNAKI TOWAROWE

Znaki towarowe, nazwy, logo i znaki usługowe (łącznie “znaki towarowe”) wyświetlane na tej stronie są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi właściciela witryny, dostawców, producentów i partnerów właściciela. Nic zawartego na tej stronie nie powinno być interpretowane jako udzielenie jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania jakiegokolwiek znaku towarowego bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela witryny.

10. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

10.1 . Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem polskim.

10.2 . Strony nieodwołalnie zgadzają się, że sądy polskie będą miały niewyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą powstać w związku z Umową.

11. PRAWA AUTORSKIE

11.1 . Zawartość niniejszej strony internetowej, w szczególności teksty, grafiki, zdjęcia, layout, projekty i próbki produktów są wyłączną własnością Chemnovatic Sp. z o.o. Sp. k. i są chronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288) Kopiowanie, przesyłanie, w tym udostępnianie w Internecie, rozpowszechnianie w całości lub w części jakichkolwiek treści prezentowanych na stronie internetowej wymaga uprzedniej zgody Chemnovatic Sp. z o.o. Sp. k.

11.2 . O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe, w tym nazwy handlowe, logo i znaki towarowe umieszczone na stronie internetowej Chemnovatic Sp. z o.o. Sp. k. są chronione prawem znaków towarowych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie, w tym powielanie, rozpowszechnianie i przetwarzanie, wymaga zgody Chemnovatic Sp. z o.o. Sp. k.

WYKORZYSTYWANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie ze sztuką. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CHEMNOVATIC Sp. z o.o. Sp. k. w Lublinie, ul. Ludwika Spiessa 9,

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy, realizacji zamówienia i umowy, a także w związku z uprawnieniami Kupującego powstałymi w związku z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz uczestniczące w realizacji umowy,

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów Ordynacji podatkowej oraz ustawy o rachunkowości, w tym przez okres niezbędny do realizacji praw i roszczeń serwisowych dotyczących nabywanych towarów i usług,

5. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,

6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odrzuceniem umowy.

 

CHEMNOVATIC Sp. z o.o. Sp. k.

Ludwika Spiessa 9

20-270 LUBLIN, POLSKA

Tel.: +48 81 475 44 42

E-mail: office@chemnovatic.com

Strona internetowa: www.chemnovatic.com